Реклама
Загрузка...
Всі опитуванняОпитування

Чи варто розвивати розділ книги?

Так
Ні
Дуже мало книг треба більше
Не читаю тому байдуже
Читаю багато тому так
Увага!!!

 

Увага для завантаження файлів з нашого сайту використовуйте програму uTorrent.
Випадкове фото
File engine/modules/prikol.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
Наша кнопка
UA-WAREZ
Випадковий статус
File engine/modules/statusy.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
Статистика
Статистика відвідувань
Проверка сайта
Еволюція поглядів на державний суверенітет

В останні десятиліття, з бурхливим розвитком процесів глобалізації, особливої актуальності набуває проблема визначення статусу державного суверенітету і його ролі в сучасних умовах. Вивчення такого явища, як „знецінення” статусу суверенної держави та послаблення централізованих інститутів державної влади, стало навіть окремим напрямком теоретичних досліджень, в рамках якого працює чимало вчених-політологів різних країн.
Детальніше
Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки

Спроби осягнути розумом майбутнє мають глибоку історію – люди завше прагнули зазирнути у своє „завтра”. Отож „оракули” цінувалися в усі епохи. Відтак від найдавніших часів до сьогодення можна вибудувати своєрідний ланцюжок людських зусиль „побудови майбутнього”: міфологія – утопія – фантастика – прогностика – футурологія. Причому кожна з ланок цього ланцюжка має самодостатнє значення і продовжує паралельне існування від свого виникнення й дотепер.
Детальніше
Евристичні можливості біогеодетермінізму

У проблемі дослідження національної свідомості сходяться, як у фокусі, різні концептуальні підходи, теоретичні розробки, наукові напрями соціогуманітарного характеру. Як історично багатоступеневий, багаторівневий, структурно складний, неоднозначний у своїх виявах феномен, національна свідомість водночас постає як система, де кожен з елементів тісно взаємозв’язаний з іншими та із системою в цілому. В сучасній українській національній свідомості поєднані явища і тенденції, які є відображенням етнічних, національних, державотворчих процесів. Дослідження діалектики розвитку цих процесів здійснює новий в українській та світовій науці науковий напрям — етнодержавознавство.
Детальніше
Етапи і перспективи системних реформ в Україні

В Україні відбуваються глибокі системні реформи, у розвитку яких вже можна виокремити кілька етапів. Їх дослідженню присвячено чимало теоретичних праць таких вчених, як І. Бекешкіна, Є. Головаха, I. Лукінов, М. Михальченко, Ф. Рудич та інші [1] Як правило, в наукових дослідженнях цієї проблеми окреслюються три основні етапи реформування суспільства: зародження реформ, їхнє сучасне розгортання та перспективи розвитку. Однак кожен з цих етапів потребує з’ясування власної сутності, виявлення їх позитивних та негативних аспектів. Це і є метою дослідження, яке пропонується увазі читача.
Детальніше
Етапи та засади формування об'єднаної Європи

Сучасний рух до об'єднання Європи в межах єдиної політичної та економічної спільноти часто вважають за новітню геополітичну «експансію Заходу» чи, навпаки, цивілізаційне «повернення до європейського дому». На нашу думку, найдоцільніше окреслити нинішнє просування Європейського Союзу на схід континенту як процес добровільного запозичення країнами Центральної та Східної Європи цілісної сукупності сучасних західних норм і цінностей, що уможливлює їхню економічну інтеграцію, а згодом — інституціональне приєднання до Євроспільноти. У цьому контексті зближення з ЄС колишніх «в'язнів соціалістичного табору» увібрало в себе чотири взаємопов'язані складові: стабілізацію, базову європеїзацію, укладання асоціації та набуття членства в ЄС. Саме аналізу цих головних етапів на шляху до об'єднаної Європи присвячений цей реферат.
Детальніше
Етнічний конфлікт - вивчений феномен?

Останні десятиріччя ХХ століття в суспільно-політичному дискурсі одержали назву ери „етнічного ренесансу”. З розпадом СРСР, Югославії, із зростанням етнічної напруженості на Близькому Сході, в Європі та Канаді проблематика етнічних конфліктів все частіше привертає увагу політологів, соціологів, етнологів, антропологів, теоретиків міжнародних відносин. Та навіть побіжний погляд на конфліктні ситуації з участю етнічних груп дозволяє зрозуміти, що поняття „етнічний конфлікт” тлумачиться досить довільно. Здебільш увага фокусується на тих аспектах етнічного конфлікту, які є ближчими до проблематики певної дисципліни.
Детальніше
Етнічні кордони і міжетнічна толерантність

1. Драгунский Д. В. Навязанная этничность // Полис– 1993 – № 5 – С. 27.
2. Конфликтная этничность и этнические конфликты. – М., 1994. – С. 4 – 14.
3. Соколовский С. В. Парадигмы этнологического знания // Этнографическое обозрения – 1994 – №2 – С. 8
4. Кушнер П. И. Этнические территории и этнические границы. М., 1951. – С. 18.
5. Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. / Ed. By F. Barth. Universities Forlaget / Allen & Unwin, 1969 (reprint 1982).
6. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Многообразие культурной жизни народов СССР. – М., 1987; Русские. Этнологические очерки. –М., 1992.
7. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Вказ. праця. – С. 142.
8. Тишков В. А. Идентичности и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. –М., 1997.
9. Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – М., 1997 – С. 10.
10. Barth F. Enduring and Emerging Issues in the Analysis at Etnicity // The Antropology of Etnicity / Beyond “Ethnic Groups and Boundaries” / Eds.: H.Vermeulen, C.Govers. Amsterdam: Het Spinhuis, 1994. – P. 20 – 32.
11. Тишков В. А. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып. 2 . Ч. 1 – М., 1992. – С. 36; Дробижева Л. Н. Интеллигенция и национализм. Опыт постсоветского пространства // Этничность и власть в полиэтнических государствах. – М., 1994. – С. 71 – 84.
12. Попов А. А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – С. 280.
13. Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций. –М., 1993. – С. 71 – 72.
14. Дробижева Л. М. Социально-культурная дистанция как фактор межэтнических отношений // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – М. 1997.
Детальніше
Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі

Проблема становлення єдиної національної ідентичності громадян є однією з визначальних для українського суспільства, зокрема для подальшого формування його як повноцінної нації. Політичний контекст проблематики (необхідність збереження цілісності держави та її зміцнення, становлення громадянського суспільства, визначення місця країни в системі культурних і геополітичних координат тощо) зумовлює необхідність виробити адекватну політику щодо кризових явищ, помітних в українській національній ідентичності. Теоретичні та практичні дослідження безпосередньо стосуються проблеми зменшення потенціалу сепаратизму, залучення до державотворчого процесу представників усіх етнічних груп, зміцнення можливостей держави у протистоянні зовнішньому тискові.
Детальніше

Європейський Союз

  • Автор: refus
  • 17-03-2016, 16:03
Європейський Союз

Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але з поглибленням міжнародного поділу праці економічний взаємозв'язок держав стає все більш важливим чинником процесу відтворення, задоволення суспільних потреб та розвитку світового господарства. На сьогодні обсяг міжнародної зовнішньої торгівлі перевищує 11 трлн дол. — понад третину сумарного ВВП країн світу. Зумовлено це тим, що підвищення ефективності господарської діяльності, скорочення суспільних витрат потребують постійного поглиблення спеціалізації виробництва при забезпеченні певного рівня його концентрації. Внаслідок цих процесів відбувається становлення, розвиток та розширення міжнародного співробітництва, формується світове господарство як економічна єдність, поглиблюється інтегрованість країн.
Детальніше
Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем

Для кращого розуміння шляху, який мають подолати українські законодавці у сфері забезпечення національної безпеки, варто ознайомитися з практикою іноземних держав, особливо тих, які вже встановили чіткі стандарти захисту своєї національної безпеки, і досвідом яких може скористуватися Україна.
Детальніше
©2013 - 2016. Всі права застережено.
Страница сгенерирована за 0.169619 секунд