Реклама
Загрузка...
Всі опитуванняОпитування

Чи варто розвивати розділ книги?

Так
Ні
Дуже мало книг треба більше
Не читаю тому байдуже
Читаю багато тому так
Увага!!!

 

Увага для завантаження файлів з нашого сайту використовуйте програму uTorrent.
Випадкове фото

 

 

Наша кнопка
UA-WAREZ
Випадковий статус

 

Найпрекрасніше почуття - почуття, коли впевнений, що робиш правильно.

 

Статистика
Статистика відвідувань
Проверка сайта
Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою

1. National Intelligence Machinery. – Available from http://www.tso.co.uk/bookshop.
2. Гончаренко О. М., Лисицин Е. М. Методологічні засади розробки нової редакції Концепції національної безпеки України. – К.: НІСД, Серія „Національна безпека”. – 2001. - Випуск 4.
3. Горбулін В. П., Бєлов О. Ф., Лисицин Е. М. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної безпеки України // Стратегічна панорама. – 1999. - №3. – С. 12 - 19.
4. Лисицин Э., Джангужин Р., Гончаренко А. Гражданский контроль и система национальной безопасности Украины // Зеркало недели. - № 35 (410). – 2002. - 14 - 20 сентября.
5. Мирошниченко В. М. Организация управления и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. – М.: Издательство „Экзамен”, 2002. – 256 с.
6. Рахманин С. Административный тупик // Зеркало недели. - № 10 (538). – 2005. - 19 - 25 марта.
7. Шер Дж. Військова та безпекова реформа в Україні: західний погляд // Стратегічна панорама – 2003. - № 2.
8. www.politik.org.ua
Детальніше
Законотворча діяльність як комунікативний процес

Законотворча діяльність як складова правового функціонування держави традиційно розглядається в контексті концепцій теорії держави і права як функціональна ознака конституціональної характеристики політичної системи та рівня парламентаризму стосовно визначення моделі політичного режиму. В процесі розвитку України на засадах верховенства права у напрямі імплементації законодавчого ресурсу до європейських стандартів постає питання про моделювання оптимальних варіантів демократизації механізму законотворення, що, через свою соціальну природу, має розглядатися як процес матеріалізації ініціатив соціальних інститутів у систему правових відносин і здійснення державного управління суспільством за допомогою визначених ним правових норм.
Детальніше
Засади демократизації політичного режиму Марокко

С. Хантінгтон у книзі „Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ століття” наводить слова одного єгиптянина, який 1989 року так висловився щодо майбутньої політики країн арабського світу: „Від демократії нікуди не подітися” [1, с. 118]. Тобто, йдеться про динамічне розширення глобалізації – нового (демократичного) порядку, до якого прилучаються й країни, що розвиваються. Відбувається паралельний процес: консолідація демократії в розвинених країнах і впровадження демократичних політичних інститутів та цінностей у напівтрадиційних незахідних суспільствах.
Детальніше
Збройні Сили України як базовий компонент воєнної організації держави

Геополітичні зміни, що відбулися в світі на межі тисячоліть, обумовили трансформацію поглядів на вирішення багатьох аспектів людського існування. До них, зокрема, належать й одвічні питання війни і миру. У статті розглядається проблема оптимізації оборонної сфери України як один з неодмінних компонентів державотворення.
Детальніше
Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність

1. Картунов О., Маруховська О. І спокій тільки сниться! // Політичний менеджмент. – 2003. - №1. – С. 102 – 103.
2. Див.: Варшавчик М. Джерело історичне // Джерелознавство історії України. Довідник. Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. – К., 1998. – С. 40 – 42.; Котигоренко В. Достовірність джерела // Там само. - С. 43.
3. Про це див.: Кезин А. В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. Критический анализ методологического редукционизма и плюрализма. – М., 1985. – С. 28 – 31.
4. Зокрема, ще на початку 1970-х років було перекладено і оприлюднено відповідну статтю американського соціолога Т. Парсонса (Див.: Парсонс Т. Общий обзор //Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. – М., 1972). Про відставання радянської науки у вивченні соціальних конфліктів свідчили й реферативні огляди зарубіжної літератури (Див., зокрема: Обершелл Э. Теорія социального конфликта // Общественные науки за рубежом: Реферативный журнал. Серия “Философия и социология”. – 1979. - №4. – С. 150 – 152).
5. Як приклад, див.: Доронина Н. И. Буржуазные исследования международного конфликта: Критический анализ методологии исследования. – М.,1981; Зарубежные исследования конфликта в системе социалистических общественных отношений. Вопросы теории и методологии (Сборник научных трудов). – М. 1989; Клюгль И. Обострение социальных антагонизмов и буржуазные теории систем и конфликтов // Современный антикоммунизм: критика новейших течений. – Минск, 1979. – С. 67 – 81; Луков В. Теоретические основы концепций буржуазной конфликтологии // Материалы научной конференции «Критика современных буржуазных, реформистских и ревизионистских концепций в области идеологии, этнологии и права». – М., 1976. – С. 25 – 39; Нечипоренко Д. А. Буржуазная «социология конфликта». – М., 1982; Семенова Л. А. К проблеме построения общей теории конфликта в американской буржуазной социологии // Социология и идеологическая борьба: Критический анализ буржуазных социологических концепций. – М., 1978. – С. 40 – 55; Фомина В. Н. Социальный конфликт в концепции постиндустриального государства Алана Турэна // Критика современной буржуазной социологии. – М., 1990. – Вып. 1.
Детальніше

Політичні партії

  • Автор: referat
  • 17-03-2016, 15:49
Політичні партії

Політичні партії іноді виражають не лише класові, а й інші інтереси, приміром, національні. Партія має ідеологію, політичну платформу, організаційну структуру, певні методи й засоби діяльності, соціальну базу, електорат (виборців, які голосують за неї). Основний зміст діяльності будь-якої політичної партії — здобути політичну владу в державі та реалізовувати свої про¬грамні цілі — економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Свої програмні цілі політичні партії проводять у життя через ідейно-політичну, організаційну, пропагандистську, державну (коли оволодівають державною владою) діяльність, виробляю¬чи стратегію й тактику своєї поведінки на різних історичних етапах розвитку і за різних політичних умов.
Детальніше
Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року. Спроба політологічного аналізу

Президентські вибори 2004 року і викликаний до них інтерес ще довго будуть для вчених, політиків, широких кіл громадськості предметом глибокого аналізу. Політикам, політологам належить знайти відповіді на питання: які причини привели українське суспільство до такого стану, що його найактивніші представники змушені були вдатися до масштабних акцій протесту, та яким вони бачать вихід із суспільної кризи?
Детальніше
Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу

Парадокси глобалізації не випадково стали предметом гострих теоретичних дискусій: неоднозначність процесів, що розгорнулися в сучасному світі, не можуть не відбиватися й на уявленнях про них. В науковій літературі поки що не знайдемо відповідей на багато політичних питань, породжених глобалізацією, оскільки основна увага авторів зосереджена на її економічній та культурній складових.
Детальніше
Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент

Процеси глобалізації, що набрали ходи на межі ХХ – ХХІ століть, переважно на грунті економічної інтеграції та визрівання загальнолюдського, планетарного розуміння екологічних, технологічних і техногенних проблем, потребують політологічного осмислення і політичного оформлення нової суспільної архітектури світової спільноти, яка все більше набуває ознак глобального за формою побудови і внутрішнім змістом суспільства. І в цьому зв’язку надзвичайно важливими є дослідження та аналіз не тільки процесів формування і становлення структур глобальної держави (глобальні парламент, уряд, суд), але й особливостей становлення і розвитку елементів і структур глобального громадянського суспільства.
Детальніше
Громадська думка: історія і сучасність

Одним з основних принципів демократичної організції суспільного життя є існування незалежної громадської думки. Після багатьох років нехтування думкою громадськості, в Україні, нарешті, почали рахуватися з нею. Більше того, зростає її роль як сили, спроможної впливати на політичний курс держави, формування законодавчого поля, визначення соціальної та економічної політики країни тощо.
Детальніше
©2013 - 2016. Всі права застережено.
Страница сгенерирована за 0.171810 секунд